Can Bi-fold doors open inwards & outwards?

No. Bi-Fold Doors open inwards only.